Zakres spraw

Prawo rodzinne

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • zwrot dziecka na podstawie Konwencji Haskiej
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawo cywile

 • dochodzenie roszczeń
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy związane z nabyciem nieruchomości
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości
 • zasiedzenie, służebności
 • ustalanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o eksmisje

Prawo spadkowe

 • spadek
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • podział z tytułu zachowku

Odszkodowania

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych
 • odszkodowania wynikające z błędów w sztuce lekarskiej
 • odszkodowania za zakażenie żółtaczką

Prawo karne i wykroczeniowe

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
 • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentacja przed sądami penitencjarnymi

Prawo egzekucyjne

 • wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu windykacji należności

Prawo Handlowe

 • zaskarżanie uchwał
 • wpisy do KRS
 • dochodzenie roszczeń z umów handlowych

Prawo Administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i zażaleń

Prawo pracy

 • sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie
 • sprawy o mobbing w pracy
 • odszkodowania za wypadki przy pracy