Pisanie pozwu o alimenty jest ważnym krokiem w formalizowaniu wsparcia finansowego dla dziecka lub dzieci. Dokument taki powinien być precyzyjny i zawierać wszystkie wymagane informacje, aby sprawa mogła być skutecznie rozpatrzona przez sąd. Oto podstawowe wskazówki, jak napisać taki pozew:

1. Dane osobowe stron

  • Wnioskodawca (powód): Podaj pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz dane kontaktowe. Jeżeli wnioskodawcą jest dziecko, należy podać dane jego przedstawiciela ustawowego, czyli jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Pozwany: Pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL osoby, od której mają być ściągane alimenty.

2. Określenie sądu

  • Należy wskazać, do którego sądu kierowany jest pozew. Zazwyczaj jest to sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanej osoby.

3. Żądanie

  • Wyraźnie określ, jakiej wysokości alimenty są żądane oraz na kogo mają być one przyznane (np. na dziecko/dzieci). Należy również uzasadnić wysokość żądanych alimentów, odwołując się do potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych i zarobkowych pozwanego.

4. Uzasadnienie

  • W uzasadnieniu szczegółowo opisz sytuację rodzinno-finansową, wskazując na potrzeby dziecka oraz na sytuację życiową i materialną obojga rodziców. Jeśli to możliwe, dołącz dowody na potwierdzenie swoich słów, takie jak faktury, rachunki, zaświadczenia o dochodach.
  • Wyjaśnij także, dlaczego obecny stan rzeczy wymaga interwencji sądu i ustalenia alimentów na wnioskowanym poziomie.

5. Dowody

  • Zgromadź i zaznacz w pozwie listę dowodów, które zamierzasz przedstawić, takich jak dokumenty potwierdzające wydatki na utrzymanie dziecka, zaświadczenia o zarobkach, świadków itp.

6. Lista załączników

  • Dołącz do pozwu wszystkie istotne dokumenty, które mogą mieć wpływ na sprawę, takie jak akt urodzenia dziecka, zaświadczenia o dochodach, dowody ponoszonych kosztów związanych z wychowaniem dziecka.

7. Podpis

  • Na końcu dokumentu pozostaw miejsce na swój podpis.

Przykład formułowania żądania:

„Zwracam się z wnioskiem do Sądu o zasądzenie od [pełne imię i nazwisko pozwanego] na rzecz [pełne imię i nazwisko dziecka/dzieci] alimentów w wysokości [kwota] zł miesięcznie, począwszy od [data], do czasu uzyskania przez dziecko pełnej samodzielności finansowej.”

Pamiętaj, że pozew o alimenty powinien być sporządzony w sposób przemyślany i dokładny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej, warto zwrócić się do adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych.